THE BERHAMPORE CO-OPERATIVE CENTRAL BANK LTD., BRAHMAPUR, GANJAM INCUMBENCY OF SECRETARY

SI.No. Name From To
1 SRI RAO SAHEB, W.V.B. RAMALINGAM PANTULU (HONORARY) 02-10-1916 02-10-1922
2 SRI RAO SAHEB, M. SITARAMASWAMY (HONORARY) 09-10-1922 10-07-1927
3 SRI G. DHARMARAO PANTULU 10-07-1927 27-10-1929
4 SRI RAO BAHADUR, M.V. APPA RAO 27-10-1929 17-07-1931
5 SRI M. SUNDARASIVA RAO 18-07-1931 18-07-1932
6 SRI G. DHARMARAO PANTULU 18-07-1932 18-02-1934
7 SRI NABHI RAMAKRISHNA RAO 18-02-1934 31-12-1936
8 SRI G. JAGANNADHAM, B.A,lT 31-12-1936 01-09-1950
9 SRI N. SURYANARAYANA MURTY 01-09-1950 11-07-1969
10 SRI G.S. RAO PATNAIK,B.A 12-07-1969 24-03-1971
11 SRI NILAMANMI MOHAPATRO, B.A. 24-03-1971 22-05-1971
12 SRI G. RAGHURAMA MURTY, I/C 23-05-1971 30-05-1971
13 SRI B. C. PARIJA, O.C.S.(I) 31-05-1971 19-09-1973
14 SRI GOPAl PRASAD PATNAIK, O.C.S.(I) 20-09-1973 03-09-1976
15 SRI G. RAGHURAMA MURTY, I/C 04-09-1976 19-09-1976
16 SRI BANAMALI TRIPATHI, O.C.S.(I) 20-09-1976 12-05-1978
17 SRI SIBA PRASAD PANDA, O.C.S.(I) 13-05-1978 20-11-1978
18 SRI ABHIRAM PATNAIK, I/C 21-11-1978 20-12-1978
19 SRI SANAKAR DAS 21-02-1978 04-01-1979
20 SRI SIBA PRASAD PANDA, O.C.S.(I) 05-01-1979 15-07-1979
21 SRI DHARMANANDA DAS, O.C.S.(I) 16-07-1979 30-04-1980
22 SRI N. C. DAS, M.A., B.Com 01-05-1980 09-07-1982
23 SRI NARASINGHA PANDA, O.C.S.(I) 09-07-1982 02-05-1983
24 SRI ABHIRAM PATNAIK, I/C 03-05-1983 30-05-1983
25 SRI RADHAMOHANTRIPATHY,O.C.S.(I) 30-05-1983 31-12-1983
26 SRI ABHIRAM PATNAIK, I/C 01-01-1984 31-05-1984
27 SRI ASHOK KUMAR SAMANTOROY (M.A.,llB) 31-05-1984 16-07-1984
28 SRI SIBARAM RATH, O.C.S.(I) 16-07-1984 30-09-1987
29 SRI G. V. S. REDDY, M.Com, B.L. 30-09-1987 05-04-1989
30 SRI A. CH. SETHY, O.C.S.(I) 05-04-1989 01-08-1990
31 SRI P. C. PATNAIK, O.C.S.(I) 01-08-1990 08-04-1991
32 SRI ABHIMANYU MISHRA 09-04-1991 10-12-1992
33 SRI SRIRAM BEHERA,O.C.S.(I) 10-12-1992 30-11-1994
34 SRI SUDARSAN TRIPATHY, I/C 01-12-1994 09-12-1994
35 SRI K. SURYA RAO, (M.Com, H.D.C) 09-12-1994 29-05-2003
36 SRI SUBASH CH. PADHI, I/C 29-05-2003 06-07-2003
37 SRI T. K. PANDA, O.C.S.(I)(M.A, LLB, DAM (NAGPUR), DCM (PRAGUE) 07-07-2003 17-11-2003
38 SRI SUBASH CH. PADHI, IIC 18-11-2003 18-11-2003
39 SRI AJAY KU. CHAND,O.C.S.(I) 19-11-2003 13-09-2004
40 SRI SUBASH CH. PADHI,IIC 14-09-2004 20-09-2004
41 SRI NITYANANDA SENGUPTA, O.C.S.(I) 21-09-2004 09-11-2006
42 SRI MAHESWAR KHILLAR, O.C.S.(I) 10-11-2006 12-01-2009
43 SRI KISHOR CH. DASH, IIC 13-01-2009 26-01-2009
44 SRI MAHESWAR KHILLAR, O.C.S.(I) 27-01-2009 31-01-2009
45 SRI KISHOR CH. DASH 01-02-2009 28-02-2010
46 SRI PRAMOD KUMAR PANDA, IIC 28-02-2010 19-04-2010
47 SRI N.ADINARAYANA, IIC 20-04-2010 28-04-2010
48 SRI BIBHUTI BHUSAN MAHAPATRA 01-02-2009 28-02-2010
49 SRI BIJAYA KUMAR DASH, M.Com, CAIIB 05-05-2010 27-12-2010
50 SRI SUBASH CHANDRA MISHRA, M.Com, CAIIB 27-12-2010 20-10-2012
51 SRI B. K. TRIPATHY 19-10-2012 07-02-2014
52 SMT. SMITASREE SAHU, IIC 08-02-2014 09-02-2014
53 SRI AJIT KUMAR PATNAIK, MBA, JAIIB 10-02-2014 16-09-2016
54 SRI CHITTARANJAN PANIGRAHI 14-09-2016 08-10-2019
55 SRI V. TARAKANADHAM, I/C 09-10-2019 30-06-2020
56 SRI PRADEEP KUMAR PANIGRAHI, I/C 01-07-2020 12-08-2020
57 SRI SUSHIL KUMAR DASH 13-08-2020 31-07-2021
58 SMT. SMITASHREE SAHU 01-08-2021 15-08-2021
59 SRI KARUNAKAR HANSDAH 16-08-2021 23-08-2023
60 SRI BHAKTESWAR MALIK,GM, OSCB, CAIIB 23-08-2023 Till Date